วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ " ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดระบำกลองยาวเคล้ากะลา "

ได้รับมอบหมายจาก สพท.พังงา ให้นำนักเรียนไปแสดงระบำกลองยาวเคล้ากะลา
ในงานมหกรรมนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ไทยและพื้นบ้าน ในโอกาสครบรอบ 7 ปี สพท.พังงา
โดยให้แสดง 2 วัน คือแสดงร่วมในพิธีเปิดงาน และแสดงโชว์บนเวทีอีกวัน
( 7-8 มิถุนายน 2553 )
นักเรียนแสดงระบำกลองยาวเคล้ากะลา โชว์บนเวที่อีกวัน
รำคู่กะลา-กลองยาว


รำแห่กลองยาว

รำคู่กะลากลองยาว


คนตีฉาบและตีกรับ โชว์ลีลา

ระบำกะลา

ผอ.สพท.พังงา เจ้าภาพจัดงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงาน
ได้รับมอบหมายจาก สพท.พังงาให้แสดงระบำกลองยาวเคล้ากะลา
ในพิธีเปิดงานมหกรรมนาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬา ไทยและพื้นบ้าน ในโอกาสครบรอบ 7 ปี สพท.พังงา
รำแห่กลองยาว
แต่ง เติม ให้ดูดี ก่อนการแสดง
ระบำกะลา
คนตีฉาบและตีกรับ โชว์ลีลา
ระบำกะลา
นำนักเรียนไปร่วมซ้อมใหญ่ก่อนวันเปิดงาน รำแห่กลองยาว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ประสานลีลา ระบำกลองยาว เคล้ากะลา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 รำคู่ กะลา-กลองยาว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ระบำกะลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รำแห่กลองยาว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การละเล่นกลองยาว
คู่มือ การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาว เคล้ากะลา
บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา
ปีที่ศึกษา 2553
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดนิโครธาราม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาว เคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาว เคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน 15 ชั่วโมง แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาว เคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ ผลการศึกษา ปรากฏว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.63/93.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.894 คิดเป็นร้อยละ 89.40
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ระบำกลองยาวเคล้ากะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น