วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผลงานที่ภูมิใจ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- จัดตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน ฝึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 60 คน ให้สามารถ เล่นดนตรี ประเภท กลอง เมโลเดียน เบลไลลา และมาร์ชิ่งเบล บรรเลงเพลงในพิธีการและเพลงสำหรับเดิน ได้จำนวน20 เพลง สามารถนำวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชน ทั้งระดับ อำเภอ และระดับจังหวัด ได้ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนเสมอมา
- จัดตั้งวงกลองยาว ของโรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ร่วมวง จำนวน 50 คน สามารถร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน ได้เป็นอย่างดี ทำให้โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
- เป็นครูผู้สอนและฝึกซ้อมกิจกรรมนาฏศิลป์ และการแสดงต่างๆของโรงเรียน ได้ร่วมแข่งขัน ร่วมแสดงในงานวันสำคัญ และงานประเพณีต่างๆ เสมอมา
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของจังหวัด ประจำปี 2549
- ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอน สาระนาฏศิลป์ ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น